Посадова інструкція юрисконсульта

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

(або ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВДПОВІДАЛЬНІСТТЮ)

„____________________”

Затверджено

Директор ___________________________________

                                                                  м.п.

„____” ______________ 200__ року

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

ЮРИСКОНСУЛЬТА (ЮРИСТА)

 1. Загальні положення
  • Юрисконсульт (далі Юрист) належить до категорії спеціалістів.
  • На посаду юриста призначається особа, яка має вищу юридичну освіту та досвід роботи від 1 року на аналогічній посаді.
  • Юрист повинен мати презентабельний зовнішній вигляд, вміння правильно і грамотно формулювати свої висловлювання, стійкість у стресових ситуаціях, належні моральні якості.
  • Юрист повинен знати:
   • Нормативно – правову базу, яка регламентує господарську діяльність підприємств;
   • Структуру та компетенцію державних органів, органів місцевого самоврядування, судів;
   • Повинен вільно орієнтуватися в основних галузях права (цивільному, підприємницькому, адміністративному, трудовому, податковому, банківському, кримінальному тощо);
   • Порядок укладання та оформлення договорів;
   • Правила складання позовних заяв, апеляцій, касаційних скарг, договорів, протоколів розбіжностей до них, юридичних довідок;
   • Методику надання усних і письмових юридичних консультацій посадовим особам підприємства;
   • Правовий порядок та основи ведення переговорів з клієнтами підприємства;
   • Етику ділового спілкування;
   • Правила роботи з документами, основи діловодства, порядок систематизації та ведення правової документації з використанням сучасних інформаційних технологій.
  • Призначення на посаду юриста та звільнення з цієї посади оформляється наказом керівника підприємства.
  • Юрист підпорядковується безпосередньо керівнику підприємства, а після нього керівнику юридичного відділу підприємства.

 1. Посадові обов’язки
  • Юрист:
   • Здійснює роботу для забезпечення додержання законності в діяльності підприємства та захист його правових інтересів;
   • Здійснює правову експертизу наказів, інструкцій, положень та інших документів підприємства, за необхідності візує їх, а також бере участь у їх підготовці;
   • Здійснює підготовку юридичних довідок і висновків з питань господарської діяльності підприємства;
   • Представляє інтереси підприємства в усіх правоохоронних органах, органах державної влади, місцевого самоврядування, судах усіх інстанцій;
   • Здійснює підготовку і аналіз договорів, протоколів розбіжностей, юридичних довідок, наказів, протоколів та всіх інших документів, надає усні та письмові консультації з правових питань, представляє інтереси клієнтів в органах державної влади, місцевого самоврядування та в судах всіх інстанцій, в органах державної виконавчої служби, здійснює отримання ліцензій, дозволів для здійснення господарської діяльності клієнтів.
   • Веде ділове спілкування з співробітниками підприємства;
   • Приймає участь у переговорах в інтересах підприємства з третіми особами;
   • Здійснює моніторинг законодавства та повідомляє керівника про всі зміни в законодавстві, які стосуються діяльності підприємства;
   • Ознайомлюється з правовими системами та базами даних, періодичними виданнями з юридичної тематики, готує аналітичні статті, доповіді, бере участь у діяльності громадських організацій юристів, конференціях, семінарах тощо;
   • Здійснює інші обов’язки в межах своєї компетенції за дорученням керівництва.

 1. Права юриста
  • Запитувати та отримувати документи, інформацію та матеріали, необхідні для виконання обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією.
  • Вести листування, в тому числі в електронному вигляді, з державними органами, установами, організаціями від імені та в інтересах підприємства.
  • Представляти інтереси підприємства перед іншими органами, установами та особами за дорученням.
  • Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращення та вдосконалення своєї роботи та роботи інших працівників підприємства.
  • Вимагати від керівництва забезпечення організаційно – технічних умов для належного виконання своїх посадових обов’язків.

 1. Відповідальність юриста
  • За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, які передбачені цією інструкцією, – відповідно до трудового договору та законодавства України про працю.
  • За інші порушення в процесі своєї діяльності – в межах, встановлених цивільним, кримінальним, адміністративним законодавством України.

 1. Конфіденційність. Збереження комерційної таємниці
  • До конфіденційної інформації належать відомості, що знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні юридичної фірми і поширюються за його згодою відповідно до передбачених ним умов.
  • До конфіденційної інформації підприємства належать відомості про структуру підприємства та його клієнтів та контрагентів, стан їхніх банківських рахунків, рівень доходів та боргових зобов’язань, методи вивчення ринку послуг, інформація щодо осіб підприємства (відомості про співробітників та керівників, їх номера телефонів, адреси тощо), її компаньонах та конкурентах.
  • Комерційною таємницею підприємства є такі відомості про саме підприємство та її клієнтів: умови договорів (контрак­тів), дані про контрагентів, інформація про переговори, калькуляція витрат та прибутків, бази даних та інші комп’ютерні програми, креслення, схеми тощо. Комерційна таємниця є конфіденційною інформацією.
  • Не становлять конфіденційної інформації відомості, розкриття яких передбачене чинним законодавством.
  • Юрист зобов’язаний не розголошувати усі відомості, що становлять конфіденційну інформацію, які були отримані ним за період роботи, і використовувати ці відомості лише за згодою та в інтересах юридичної фірми та її клієнтів. Юрист зобов’язаний вживати заходів щодо збереження конфіденційної інформації від посягань з боку третіх осіб.
  • Всі документи у будь-якому вигляді (а також будь-які робочі записи, чернетки, креслення, схеми) які створені юристом на виконання службових завдань є власністю підприємства.
  • Юрист зобов’язується не розголошувати умови свого трудового договору або окремих його частин, посадової інструкції. Ця умова не поширюється на вимоги, встановлені чинним законодавством України.
  • Юристу не дозволяється ні прямо, ні посередньо привласнювати або використовувати на свою користь майно, документи, а також будь-які робочі записи, чернетки, креслення, схеми, які належать підприємству.
  • За неправомірне розголошення комерційної таємниці юрист несе цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальності відповідно до чинного законодавства.
  • За неправомірне розголошення комерційної таємниці юрист несе дисциплінарну відповідальність (догана, звільнення), а також може бути позбавлений премії, відсотків та інших видів заохочення.
  • Юрист повинен додержуватися нерозголошення конфіденційної інформації і комерційної таємниці також і після припинення своїх трудових обов’язків з підприємством.

 1. Інші умови
  • Ця посадова інструкція складена в двох екземплярах, один х яких зберігається у керівника підприємства, а інший – у юриста.
  • Ця посадова інструкція може бути уточнена та змінена відповідно до зміни структури підприємства та її задач.
  • Зміни та доповнення до цієї посадової інструкції вносяться наказом керівника підприємства.

 

Директор підприємства    _________________

                                                                                  м.п.

З інструкцією ознайомлений                           _________________ /________________/

„____”  _______________ 200__р.

Tagged with: , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*