Відділ проблем господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави Інституту економіко-правових досліджень НАН України

Відділ проблем господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави Інституту економіко-правових досліджень НАН України

 

Відділ створено як наукову структурну одиницю Інституту в 1996 році (назва до 2013 року – відділ економіко-правових проблем попередження економічних правопорушень) з метою вирішення важливих для того часу проблем боротьби з правопорушеннями в сфері господарювання, подолання тінізації економіки тощо.

Нові виклики у сфері економічної безпеки України обумовили зміну акцентів наукової діяльності творчого колективу Відділу з метою повнішої реалізації напрацьованого наукового потенціалу.

В серпні 2014 року відділ проблем господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави наказом директора Інституту було переміщено до м. Київ у зв’язку з бойовими діями та окупацією м. Донецьк. Відділ розміщується в приміщеннях Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України по вул. Желябова, 2, № 227 (2 поверх).

З листопада 2015 року Відділ очолює Ілларіонов Олександр Юрійович, автор понад 55 наукових праць, координатор науково-практичної діяльності творчого колективу відділу, керівник теми НДР, стипендіат стипендії Президента України для найбільш талановитих молодих вчених (2007-2009 рр.), відзначений грамотами Президії НАН України, Союзу юристів України та ін.

Протягом останніх 10 років творчим колективом відділу успішно виконано низку науково-дослідницьких робіт, зокрема за такими темами:

– «Гармонізація законодавства про зовнішньоекономічну діяльність в контексті міжнародної інтеграції України» (2005–2007 рр.);

– «Модернізація господарсько-правового регулювання зовнішньоекономічних відносин» (2008–2010 рр.);

– «Механізм державного регулювання зовнішньої торгівлі в умовах зміни її міжнародно-правового режиму» (2011–2013 рр.).

Творчим колективом відділу спільно з Кафедрою менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Донецького державного університету управління МОН України реалізовано конкурсні проекти НАН України за такими темами: «Правове забезпечення економічного суверенітету в умовах міжнародної інтеграції»(2010 р.) та «Економічні важелі забезпечення державного суверенітету» (2011 р.).

У процесі виконання згаданих тем НДР підготовлено низку монографій, серед яких:

 1. Макогон Ю.В., Хаджинов И.В., Овчаренко Р.В., Сидоренко В.В. Присоединение Украины к Всемирной торговой организации: экономико-правовые аспекты.– Донецк: ДонНУ-ДонФ НИСИ, 2006. – 170 с.
 2. Ашурков О.О., Ляшенко В.І., Ляшенко С.В., Овчаренко Р.В., Хахулін В.В. Режим прозорості статусу суб’єктів господарювання та попередження економічних правопорушень: інституціонально-правовий аспект / Монографія. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2007. – 134 с.
 3. 3. Розовський Б.Г. Хозяйственное право: с эмоциями и без: Монография. Издание первое. – Луганск.: Изд-во «Элтон-2». 2008. – 230 с.
 4. Малига В.А. Теория государства и права в схемах и определениях / В.А. Малига // Теория государства и права в схемах и определениях: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Донецк: Норд-Пресс, ДонНУ, 2008. – 344 с.
 5. Валитов С.С. Правовое регулирование конкуренции в Украине:  Монография / НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2009. – 307 с.
 6. Розовський Б.Г. Информационное обеспечение деятельности органов внутренних дел: Монография. Издание закрытое. ЛГУВД им. Э.А. Дидоренко, 2009. – 400 с.
 7. Економіко-правові аспекти регулювання зовнішньоекономічної діяльності у контексті міжнародної інтеграції України [текст]: монографія / Л.В. Батченко, О.О. Ашурков, В.В. Дятлова, В.А. Малига, О.Г. Ткаченко та ін. – Донецьк: «ВІК», 2009. – 327 с.
 8. Гриценко Г.М. Господарсько-правове регулювання організації і здійснення капітального будівництва в Україні: монографія / Г.М. Гриценко; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень; Мінмолодьспорту України, Східноукраїнський національний університет. – Донецьк: Юго-Восток, 2012. — 210 с.
 9. Економічний суверенітет держави та напрями його правового забезпечення : монографія / за ред. О.О. Ашуркова ; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Донецьк : Юго-Восток, 2012. – 406 с.
 10. Токунова А.В.  Правовий режим факторингу : монографія / А.В. Токунова ; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Донецьк : вид-во «Ноулідж» (Донецьке відділення), 2013. – 260 с. – переможець конкурсу Академії Освіти Великобританії (UK Academy of Education) на кращу наукову книгу 2013 рокусеред професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів та співробітників науково-дослідних установ Росії та країн СНД.
 11. Економічна безпека підприємства в умовах рейдерських загроз: колективна монографія [Текст] / [О.А.Бурбело, С.К. Рамазанова, О.М.Заєць, Т.С. Гудіма, О.М. Кузьменко / за наук. ред. О.А.Бурбело, С.К. Рамазанова]. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. – 285 с. (завантажити текст в форматі pdf)
 12. Правове регулювання зовнішньоторговельної діяльності в умовах реалізації інтеграційних прагнень України : монографія / за ред. О.О. Ашуркова ; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Чернігів : Десна Поліграф, 2015. – 392 с. (завантажити текст в форматі pdf)

Творчим колективом відділу підготовлено низку фахових тематичних збірників наукових праць:

 1. 1. Гармонизация законодательства Украины и международная интеграция: внешнеэкономический аспект: Сб. науч.тр. / Институт экономико-правовых исследований НАН Украины; Редкол. Мамутов В.К. (отв. ред.) и др. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2006. – 234 с.
 2. Гармонизация законодательства Украины и международная интеграция: внешнеэкономическая деятельность: Сб. науч. тр. / Институт экономико-правовых исследований НАН Украины; Редкол. Мамутов В.К. (отв. ред.) и др. – Донецк: ООО «Юго-Восток, ЛТД», 2007.– 378 с.
 3. Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки: напрями вдосконалення: Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень; Редкол.: Мамутов В.К. (від. ред.) та ін. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд» 2008. – 208 с.
 4. Відповідальність у сфері господарювання: сучасний стан і перспективи розвитку: зб. наук. праць / наук. ред. В.К. Мамутов; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Донецьк: Юго-Восток, 2009. – 158 с.

До цього, творчим колективом відділу прийнято участь у формуванні та виданні примірників (окремих номерів) збірника наукових праць «Вісник Інституту економіко-правових досліджень НАН України» (2009–2011 рр.).

Наукові доповіді, підготовлені співробітниками відділу:

 1. Ашурков О.А. Особенности унификации договорного регулирования внешнеэкономических сделок в Европе в контексте мировых интеграционных процессов. Наукова доповідь заслухана на засіданні вченої ради ІЕПД НАН України 25 квітня 2006 р. (Протокол № 29).
 2. Высоцкий Д.Е. Состояние и перспективы правового обеспечения инновационной деятельности. Наукова доповідь заслухана на засіданні вченої ради ІЕПД НАН України 29 травня 2006 р. (Протокол № 30).
 3. Каптуренко О.Н. Хозяйственно-правовые средства предупреждения корпоративных конфликтов. Наукова доповідь заслухана на засіданні вченої ради ІЕПД НАН України 12 грудня 2006 р. (Протокол № 55).
 4. Овчаренко Р.В. Реформування національної системи технічного регулювання в контексті міжнародної інтеграції України. Наукова доповідь заслухана на засіданні вченої ради ІЕПД НАН України 23 травня 2005 року (Протокол № 39).
 5. Розовский Б.Г., Беницкий А.Ф. Уголовная ответственность за отмывание доходов, полученных преступным путём (внешнеэкономический аспект). Наукова доповідь заслухана на засіданні вченої ради ІЕПД НАН України 12 грудня 2005 р. (Протокол № 44).
 6. Розовский Б.Г., Беницкий А.Ф. О необходимости внесения изменений в Уголовный кодекс Украины. Наукова доповідь заслухана на засіданні вченої ради ІЕПД НАН України 27 листопада 2006 р. (Протокол № 54).
 7. Сидоренко В.В. Адаптація антидемпінгового законодавства України до правил і норм ГАТТ/СОТ. Наукова доповідь заслухана на засіданні вченої ради ІЕПД НАН України 24 вересня 2007 р. (Протокол № 63).
 8. Ілларіонов О.Ю. Правове регулювання організаційно-господарських відносин у нафтогазовому комплексі України: стан та проблеми. Наукова доповідь заслухана на засіданні вченої ради ІЕПД НАН України  24 березня 2008 р. (Протокол № 71).
 9. Ілларіонов О.Ю. Стан і перспективи правового регулювання зовнішньоторговельних відносин у вугільній галузі України : наукова доповідь / О.Ю. Ілларіонов; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Донецьк : Юго-Восток, 2011. – 33 с.
 10. Груцинова В.К. Господарсько-правове забезпечення здійснення державних закупівель у контексті зобов’язань перед світовою організацією торгівлі: наукова доповідь / В.К. Груцинова; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Донецьк: ІЕП НАН України, 2013. – 52 с.

Творчий колектив відділу виступив організатором / співорганізатором конференції «Правові й економічні аспекти вступу України до Світової Організації Торгівлі» (2006 р.) (Правові й економічні аспекти вступу України до Світової Організації Торгівлі: Наук.-практ. конф., 2 березня 2006 р.: Матеріали конф. / НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень; Редкол.: Мамутов В.К. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, ЛТД», 2006. – 197 с.), а також круглого столу «Правове забезпечення економічного суверенітету держави в умовах міжнародної інтеграції» (2010 р.) (Правове забезпечення економічного суверенітету держави в умовах міжнародної інтеграції: Матеріали Круглого столу (м. Донецьк, 23 листопада 2010 р.) / наук. ред. В.К. Мамутов; НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень. – Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2010. – 96 с.).

Творчим колективом відділу на постійній основі готуються та направляються суб’єктам законодавчої ініціативи проекти законів України (із обґрунтуваннями) та експертні висновки до проектів, вже поданих на розгляд Верховної Ради України. До більшості підготовлених матеріалів отримано схвальні відгуки (довідки про впровадження) суб’єктів законодавчої ініціативи – народних депутатів України та голів Комітетів Верховної Ради України, до яких вони направлялися з ініціативи співробітників відділу або надходили за відповідними запитами до Інституту.

Окремим новим напрямом роботи є підготовка наукової аналітики з різних питань: як за запитами органів центральної виконавчої влади та місцевого самоврядування, Відділення економіки НАН України, так і з ініціативи співробітників відділу. За останні 3 роки було підготовлено 15 одиниць аналітичних матеріалів лише за запитами Відділення економіки НАН України з питань правового аналізу положень Угоди про асоціацію, правових питань торговельно-економічного співробітництва з державами-членами Митного союзу та СНД. Аналітичні матеріали згруповані у виданих брошурах (збірках) «Реалізація інтеграційного вибору України: правові проблеми, можливі ризики та наслідки» (частина 1 – 2013 рік, частина 2 – 2015 рік) (див. розділ сайту «Видання Інституту»). Планується таку роботу щодо видання збірок аналітичних матеріалів здійснювати на постійній основі.

Результати виконання тем НДР стисло викладено відповідних Концепціях, виданих у формі брошур та направлених зацікавленим державним установам, органам місцевого самоврядування, окремим суб’єктам господарювання. Так, за результатами виконання теми НДР «Механізм державного регулювання зовнішньої торгівлі в умовах зміни її міжнародно-правового режиму» (2011–2013 рр.) було підготовлено Концепцію правового забезпечення державного регулювання відносин у сфері зовнішньоторговельної діяльності в умовах змін її міжнародно-правового режиму (авт. О.О. Ашурков та О.Ю. Ілларіонов, 2014 р., отримано авторське свідоцтво) (див. розділ сайту «Видання Інституту»). Загалом, в рамках згаданої теми НДР протягом 3-х років було підготовлено 5 монографій, 2 наукових доповіді, 1 брошура, 10 аналітичних записок, 1 методичний матеріал, 6 експертних висновків за господарськими договорами, 7 експертних висновків та зауважень до проектів законів України, 2 проекти законів України. Узагальнення теоретичних і прикладних розробок здійснено в 127 наукових публікаціях.

Співробітники відділу за підсумками досліджень за двома вищевказаними конкурсними темами брали участь у підготовці Концепції правового забезпечення економічного суверенітету в умовах міжнародної інтеграції (О.О. Ашурков, 2011 р.) та Національної доповіді «Національний суверенітет України в умовах глобалізації» (О.О. Ашурков, О.Ю. Ілларіонов та ін., 2011 р.). Окреме місце посідає науково-методичне забезпечення діяльності органів центральної виконавчої влади (див.,наприклад: Методика системної діагностики впливу стану зовнішньої торгівлі на зміну рівня економічного суверенітету України / Л.В. Батченко, О.О. Ашурков, О.Г. Ткаченко; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Донецьк : Юго-Восток, 2012. – 77 с., оримано авторське свідоцтво).

В даний час творчий колектив відділу виконує дослідження за перспективною науковою темою «Господарсько-правове забезпечення енергетичної безпеки України» (2014–2016 рр.), в рамках якої передбачається вирішити такі завдання:

– обґрунтувати положення щодо узгодження термінологічної бази та основних актів законодавства у сфері господарсько-правового забезпечення енергетичної безпеки України;

– визначити напрями подальшої адаптації законодавства України до законодавства ЄС відносно забезпечення енергетичної безпеки у контексті подальшого розвитку відносин щодо асоційованого членства, з урахуванням взаємних зобов’язань згідно Європейської енергетичної хартії та Договору про заснування Енергетичного Співтовариства;

– сформувати пропозиції щодо імплементації до національного законодавства найбільш ефективних засобів господарсько-правового забезпечення енергетичної безпеки, які вміщують законодавчі акти зарубіжних країн та документи міжнародних об’єднань, з якими співпрацює Україна (ЄС, МС – ЄЕП, СНД);

– виявити особливості господарсько-правового забезпечення нарощування об’ємів власного видобутку (вироблення) альтернативних видів палива та диверсифікації постачання енергетичних ресурсів у контексті міжнародно-договірних зобов’язань України;

– підготувати пропозиції щодо формулювання концептуальних засад господарсько-правового забезпечення енергетичної безпеки України;

– підготувати пропозиції щодо внесення змін і доповнень до нормативно-правових актів, спрямованих на підвищення ефективності функціонування енергетичної галузі економіки.

У грудні 2008 р. відділом започатковано проведення науково-практичних конференцій «Економіко-правові дослідження у ХХІ столітті» за різними тематиками з використанням інтернет-технологій дистанційної участі, створено відповідний інтернет-сайт як майданчик для проведення конференцій. За 6 років існування проекту було проведено 14 конференцій за наступними тематиками: «Історія, сучасний стан та перспективи вдосконалення господарського законодавства» (м. Донецьк, 16–18 лютого 2009 р.); «Прогалини та економічно необґрунтовані норми в законодавстві, що регулює господарську діяльність в Україні та шляхи їх усунення» (м. Донецьк, 2–5 червня 2009 р.); «Правове забезпечення раціонального використання природних ресурсів у сфері господарювання» (м. Донецьк, 27 жовтня – 5 листопада 2009 р.); «Практика застосування Господарського кодексу України та напрямки розвитку правового регулювання господарських відносин (до 7-ї річниці прийняття Господарського кодексу України)» (м.  Донецьк, 23–30 березня 2010 р.); «Можливості вдосконалення правових засобів державного регулювання господарської діяльності в умовах членства України в СОТ (м.  Донецьк, 1–7 червня 2010 р.); «Правове забезпечення економічного суверенітету України в умовах поглиблення міжнародної інтеграції» (м Донецьк, 21-30 вересня 2010 р.); «Правові проблеми ефективного використання об’єктів публічної власності» (м. Донецьк, 22–29 квітня 2011 р.); «Модернізація правового регулювання господарської діяльності в сфері зовнішньої торгівлі» (м. Донецьк, 10–19 жовтня 2011 р.); «Правові засоби захисту національної економіки» (м. Донецьк, 9-16 березня 2012 р.); «Загальні проблеми господарського права на сучасному етапі розвитку суспільства» (м. Донецьк, 21–30 вересня 2012 р.); «Господарський кодекс України в системі правового забезпечення економіки (до десятиліття прийняття)» (м. Донецьк, 4–12 лютого 2013 р.); «Правові аспекти інтеграції України у світову економіку» (м. Донецьк, 26 серпня – 6 вересня 2013 р.); «Актуальні питання розвитку відносин публічної власності» (м. Донецьк, 24–31 березня 2014 р.) та «Напрями вдосконалення правового забезпечення енергетичної безпеки держави» (м. Київ, 1–10 грудня 2014 р.). В 2015 році відновлено роботу проекту та проведено П’ятнадцяту міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Економіко-правові дослідження в ХХI столітті: розвиток господарського законодавства в контексті виконання Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом» (м. Київ, 8–16 грудня 2015 р.).

За час проведення конференцій у них взяли участь понад 200 авторів як з України, так і Білорусі, Казахстану, РФ, багато з яких стали постійними учасниками. Їх виступи з найбільш актуальних тем з господарського, екологічного, земельного права стали підґрунтям для видання 14-ти тематичних збірників матеріалів конференцій. Конференція стала майданчиком апробації результатів дисертаційних досліджень, реалізації сміливих творчих задумів, початку творчого шляху багатьох молодих учених Інституту, викладачів і студентів Юридичного факультету Донецького національного університету й ін.

Однією з форм впровадження наукових розробок творчого колективу відділу є експертна діяльність, спрямована на впровадження результатів наукової діяльності, отриманих наукових та інших спеціальних знань співробітників в практичну та правозастосовну сфери (див. Розділ сайту Експертна діяльність). Протягом останніх 10 років творчим колективом було підготовлено понад 50 наукових експертних висновків для органів центральної виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронних органів (Прокуратура, МВС, СБУ), судів різних ланок і рівнів (переважно для системи господарських судів України), суб’єктів господарювання всіх форм власності в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській областях та м. Києва, а також для іноземних суб’єктів господарювання (Великобританія, Республіка Кіпр, Російська Федерація тощо).

Tagged with: , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*